Доставка на газьол за отопление с тегловно съдържание на сяра, 0,001% за нуждите на Многопрофилна болница „Света Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБПЛР „Света Богородица“ ЕООД, с.Нареченски бани, област Пловдив“ по 9 (девет) обособени позиции

Доставка на газьол за отопление с теглово съдържание на сяра <=0,001% за нуждите на Многопрофилна болница "Света Богородица"ЕООД с.Нареченски бани

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБДПЛР „Св. Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани, област Пловдив‘‘

ID 731464 http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=731464&newver=2 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБДПЛР  „Св. Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани, област Пловдив‘‘  със следните обособени … Continue reading »

Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана на сградата на МБДПЛР „Света Богородица“ ЕООД – с.Нареченски бани

ДАТА: 25-11-2015 № 9048081 Описание: Обществена поръчка: Предметът на поръчката включва осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана на сградата на МБДПЛР … Continue reading »

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБДПЛР „Св. Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани, област Пловдив‘‘

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБДПЛР  „Св. Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани, област Пловдив‘‘  със следните обособени позиции: … Continue reading »

Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБДПЛР “ Св.Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани, област Пловдив

Обществена поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБДПЛР “ Св.Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани, област Пловдив Преписка: 01811-2015-0002 … Continue reading »

Доставка на един брой нов автомобил за нуждите на „ МБДПЛР- Св. Богородица“, с. Нареченски бани, област Пловдив

Обществена поръчка: Доставка на един брой нов автомобил за нуждите на „ МБДПЛР- Св. Богородица“, с. Нареченски бани, област Пловдив. … Continue reading »