Доставка на газьол за отопление с тегловно съдържание на сяра, 0,001% за нуждите на Многопрофилна болница „Света Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБПЛР „Света Богородица“ ЕООД, с.Нареченски бани, област Пловдив“ по 9 (девет) обособени позиции

Доставка на газьол за отопление с теглово съдържание на сяра <=0,001% за нуждите на Многопрофилна болница "Света Богородица"ЕООД с.Нареченски бани