Ползващите пакетна цена (свободен прием) за престой в МБПЛР „Света Богородица“ ЕООД през месеците Март и Април получават бонус както следва:

1.За престой 5 дни – 1 ден бонус; 2.За престой над 7 дни – 2 дни бонус. За допълнителните дни … Continue reading »

Доставка на газьол за отопление с тегловно съдържание на сяра, 0,001% за нуждите на Многопрофилна болница „Света Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБПЛР „Света Богородица“ ЕООД, с.Нареченски бани, област Пловдив“ по 9 (девет) обособени позиции

Във връзка със стимулиране  приема на пациенти

Във връзка със стимулиране  приема на пациенти по Програмата на Здравно-осигурителната  каса в МБПЛР „Св. Богородица” ЕООД през периода от … Continue reading »

Важно!!!

МБПЛР Света Богородица – Нареченски бани, временно преустановява записването на нови пациенти по клинична пътека, поради намаляване на лимита . … Continue reading »

Доставка на газьол за отопление с теглово съдържание на сяра <=0,001% за нуждите на Многопрофилна болница "Света Богородица"ЕООД с.Нареченски бани

Изисквания към КП

Уведомяваме Ви, че в МБПЛР“Св.Богородица” са открити специализирани кабинети за извънболнична медицинска помощ по Физиотерапия, Неврология /вкл. ЕМГ и Доплер … Continue reading »

Специализирани кабинети за доболнична медицинска помощ

Уведомяваме Ви, че за улеснение на пациентите, към МБПЛР „Св.Богородица” ЕООД с.Нареченски бани са открити специализирани кабинети за доболнична медицинска … Continue reading »

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБДПЛР „Св. Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани, област Пловдив‘‘

ID 731464 http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=731464&newver=2 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБДПЛР  „Св. Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани, област Пловдив‘‘  със следните обособени … Continue reading »

Осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана на сградата на МБДПЛР „Света Богородица“ ЕООД – с.Нареченски бани

ДАТА: 25-11-2015 № 9048081 Описание: Обществена поръчка: Предметът на поръчката включва осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана на сградата на МБДПЛР … Continue reading »