OБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ В СБР „ СВ. БОГОРОДИЦА”, С. НАРЕЧЕНСКИ БАНИ В УСЛОВИЯТА НА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

OБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПАЦИЕНТИТЕ В болницата не се допуска прием на: – пациенти, български граждани или чужденци, пребивавали … Continue reading »

Във връзка със стимулиране приема на пациенти по Клинични пътеки и свободен прием през периода 06 Януари до 29.02.2020 год. включително…

З А П О В Е Д № 342 / 08.11.2019 год. на Управителя на МБПЛР ”Света Богородица” ЕООД – … Continue reading »

Ползващите пакетна цена (свободен прием) за престой в МБПЛР „Света Богородица“ ЕООД през месеците Март и Април получават бонус както следва:

1.За престой 5 дни – 1 ден бонус; 2.За престой над 7 дни – 2 дни бонус. За допълнителните дни … Continue reading »

Доставка на газьол за отопление с тегловно съдържание на сяра, 0,001% за нуждите на Многопрофилна болница „Света Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБПЛР „Света Богородица“ ЕООД, с.Нареченски бани, област Пловдив“ по 9 (девет) обособени позиции

Във връзка със стимулиране  приема на пациенти

Във връзка със стимулиране  приема на пациенти по Програмата на Здравно-осигурителната  каса в МБПЛР „Св. Богородица” ЕООД през периода от … Continue reading »

Важно!!!

МБПЛР Света Богородица – Нареченски бани, временно преустановява записването на нови пациенти по клинична пътека, поради намаляване на лимита . … Continue reading »

Доставка на газьол за отопление с теглово съдържание на сяра <=0,001% за нуждите на Многопрофилна болница "Света Богородица"ЕООД с.Нареченски бани

Изисквания към КП

Уведомяваме Ви, че в МБПЛР“Св.Богородица” са открити специализирани кабинети за извънболнична медицинска помощ по Физиотерапия, Неврология /вкл. ЕМГ и Доплер … Continue reading »