ДАТА: 27.03.2018г.

ID №838276

http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=838276

Описание:

Доставка на газьол за отопление с тегловно съдържание на сяра, 0,001% за нуждите на Многопрофилна болница „Света Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани

 Решение за откриване на процедура – Дата на публикуване: 27 март 2018г.

 Обявление за възложена поръчка – Дата на публикуване: 5 април 2018г.

 Борсов договор – Дата на публикуване: 5 април 2018г.