ДАТА: 15.02.2017г.

ID №772335

Описание:

Обществена поръчка: Доставка на газьол за отопление с теглово съдържание на сяра <=0,001% за нуждите на Многопрофилна болница „Света Богородица“ЕООД с.Нареченски бани

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=772335&newver=2

Обявление за възложена поръчка: Дата на публикуване: 8 март 2017

Борсов договор: Дата на публикуване: 8 март 2017