Обществена поръчка: Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБДПЛР “ Св.Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани, област Пловдив

Преписка: 01811-2015-0002 http://rop3-app1.aop.bg:7778/portal/page?_pageid=93,812251&_dad=portal&_schema=PORTAL&url=687474703A2F2F7777772E616F702E62672F63617365322E7068703F6D6F64653D73686F775F6361736526636173655F69643D333235383937

ID 672743 Решение – Дата на публикуване: 22.06.2015г. http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=672743&newver=2

ID 672745 Обявление – Дата на публикуване: 22.06.2015г. http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=672745&newver=2

Съдържание – Дата на публикуване: 22.06.2015г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ – Дата на публикуване: 22.06.2015г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – Дата на публикуване: 22.06.2015г.

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ – Дата на публикуване: 22.06.2015г.

ОБРАЗЦИ – Дата на публикуване: 22.06.2015г.

Отговор на запитване изходящ номер 278 – Дата на публикуване: 13.07.2015г.

Отговор на запитване изходящ номер 279 – Дата на публикуване: 13.07.2015г.

Отговор на запитване изходящ номер 291 – Дата на публикуване: 16.07.2015г.

Протокол от работата на комисията – Дата на публикуване: 24.08.2015г.

Протокол от работата на комисията – Дата на публикуване: 14.09.2015г.

Решение от работата на комисията – Дата на публикуване: 14.09.2015г.

Информация за освобождаване на гаранциите за участие при процедура по ЗОП – Дата на публикуване 29.09.2015

Съобщение по Чл. 69 А, АЛ. 3 ОТ ЗОП: дата на публикуване 22 януари 2016