ПРИЕМ

СТАРТИРАНЕ НА ПРОГРАМА НОИ  

Резервация по Програмата може да направите: 

– Чрез лечебното заведение – на място; 

– Чрез електронна поща на e_mail: MBPLR_REGISTRATURA@abv.bg;

– Чрез телефон 03342/2212 и мобилен телефон -0888 105 105; 

– Чрез писмо по пощата.

Показания и противопоказания за лечение в СБР Св. Богородица

Показания и противопоказания за лечение в СБР Св. Богородица

Информация за размера на сумите, които лицата ще заплащат за 2021 г. 


КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

 • лична карта;
 • направление за хоспитализация /форма 7/;  
 • лична амбулаторна карта /ЛАК/ ако желае болничен лист;
 • рецептурна книжка, ако има такава;
 • решение на ТЕЛК, ако има такова;
 • финансов документ /фискален бон/ доказващ, че болният е платил потребителска такса за годината в друго болнично заведение;
 • служебна бележка /удостоверение/, че лицето е медицински специалист;
 • резервация за лечебното заведение;
 • ако пациентът не може да се самообслужва – изискваме придружител /за придружителя, касата не поема разходите/;
 • документ от бюрото по труда, ако пациентът е безработен.

Условия на които трябва да отговарят пациентите: Пациентите могат да бъдат насочвани за хоспитализация по КП за рехабилитация и физиотерапия, само от специалисти от болничната помощ и лекари физиотерапевти от извънболничната помощ.  Специалистът физиотерапевт от извънболничната помощ, може да издаде Направление № 7 на пациент лекуван амбулаторно и не получил достатъчен терапевтичен ефект.

Конкретни документи за отделните клинични пътеки:

ПЪТЕКА  № 262 – ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА БОЛЕСТИ НА  ЦЕНТРАЛНА НЕРВНА СИСТЕМА:ДИАГНОЗИ: – исхемичен инсулт, мозъчен кръвоизлив, множествена склероза,болест на Паркинсон, последици от травми на главата или гръбначния мозък.

Показания за приемане са:

 • изразени моно-, хеми-, квадри-, пара-, парези /парализи/
 • изразен дискоординационен синдром;
 • изразен паркинсонов синдром.

Изискваме пациентът да се е лекувал в болница за активно лечение и да носи епикриза от съответния специалист лекувал го в болница и направление.        

За инсулт и множествена склероза лечението е в срок от 1 до 24 месеца от инсулта /нов пристъп на множествена склероза/ до 2 пъти в годината. За горепосоченото пациентът е длъжен да носи епикриза и направление № 7 от ОПЛ. След 2 год. пациентът се обръща към физиотерапевт, който подготвя документите му , като носи и епикризата от болницата за инсулта. Останалите заболявания са със срок до  месец от дехоспитализацията от ЛЗБП и имат право да постъпят за рехабилитация веднъж годишно. При болест на Паркинсон, пациентът постъпва след провеждане на амбулаторна рехабилитация, с направление от специалист физиотерапевт.

ПЪТЕКА № 263 – ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЕСТИ НА  ПЕРИФЕРНА НЕРВНА СИСТЕМА: ДИАГНОЗИ: увреждания на лицевия нерв, лицева парализа /плексит – брахиален и лумбосакрален, мононеврити на крак, полиневрит на Гилен-Баре, наследствени невропатии, притискане на нервни коренчета и плексуси при болести на междупрешлените дискове, /т.н. дископатии/ и при спондилоза /т.н. шипове/.

Задължителни документи:

 • епикриза от БАЛ /ако има такава /с давност 1 месец от пролежаването, на която има препоръка от лекар специалист лекувал пациента в болницата, за необходимостта от стационарна физиотерапия и направление № 7, издадено от лекуващия лекар.
 • пациентът може да постъпи на стационарна рехабилитация след провеждане на амбулаторна такава в ДКЦ. В този случай специалистът-физиотеапевт издава Направление № 7 и амбулаторен лист, в който описва процедурите които му са приложени и необходимостта от продължаване на рехабилитацията в стационарни условия. Тези документи трябва да са съпроводени с ЕМГ за съответните нерви с давност до 6 месеца, доказваща поражението им. Ако ЕМГ е препис, трябва да бъде заверена с:”ВЯРНО С ОРИГИНАЛА”, подпис и печат на лечебното заведение.
 • Лечение по КП 263 – веднъж годишно.

ПЪТЕКА № 265 – ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ БОЛЕСТИТЕ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ.

Необходими конкретни документи:

 • епикриза от болница до 1 месец от пролежаването, ако има такава, на която е указана необходимостта от стационарна рехабилитация, с направление № 7, издадено от лекар-специалист лекувал пациента. Ако лицето е провеждало амбулаторно физикална терапия и рехабилитация, но не е постигнат достатъчен терапевтичен ефект, лекарят физиотерапевт издава амбулаторен лист с проведените процедури, необходимостта от по-нататъшно стационарно рехабилитационно лечение и направление № 7. В този случай документите трябва да се придружават от рентгенова снимка с давност 24 месеца, а при диагноза М 51.1 и електромиография.
 • Лечение по КП 265 – веднъж годишно. При условие, че пациентът се е лекувал по КП 265 и в рамките на същата година е получил травма с фрактура или е направил алопластика на става, може да бъде лекуван повторно по тази КП.
 • рентгенография, КАТ, ЯМР – с давност 24 месеца, придружени с оригинален или препис на рентгенов фиш, описание от рентгенолог /подпис/, точна дата, име на пациента и печат на лечебното заведение.

ПЪТЕКА № 261-ФИЗИКАЛНА ТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ПРИ ПЪРВИЧНИ МУСКУЛНИ УВРЕЖДАНИЯ И СПИНАЛНА МУСКУЛНА АТРОФИЯ. Л А С. Необходими документи: епикриза от предхождащо лечение в МБАЛ.

При изчерпване на лимитите по клинични пътеки за съответния месец, се преустановява приемът на пациенти в лечебното заведение.

Настоящата резервация трябва да бъде потвърдена в 7-дневен срок преди постъпването. В противен случай същата се анулира.

Ако пациентът не постъпи за лечение до 12.00 часа на датата, посочена в резервацията, губи правото си за настаняване.

Резервацията е безплатна. Пациентите заплащат потребителска такса в размер на 5.80 лв. на ден, в случай че не са освободени или не са заплатили същата в друго лечебно заведение за настоящата година и доплащане на храна по 6.00 лв. на ден по желание.

За луксозна стая / с тераса/ се доплаща 6.00 лв. дневно на човек по желание.

Изтегли бланка за резервация


ПАКЕТНИ ЦЕНИ

Пакетната цена от 50.00 лв.-стая с 1 легло се формира както следва:

 1. Нощувка – 20.10 лв.
 2. Храна – 15.60 лв.
 3. Процедури –  14.00 лв.
 4. Д З И –  0. 30 лв.

Пакетът ще включва нощувка, храна, 3 бр. процедури, от които 1 водна, 2 физиотерапевтични и 1 бр.WIP процедура по избор от пациента/сух масаж, ПСМ или електросън/ и ДЗИ.

Пакетната цена от 50.00 лв.-стая с тераса се формира както следва:

 1. Нощувка –  15.10 лв.
 2. Храна – 15.60 лв.
 3. Процедури –  19.00 лв.
 4. Д З И –  0. 30 лв.

Пакетът ще включва нощувка, храна, 3 бр. процедури, от които 1 водна, 2 физиотерапевтични и 1 бр.WIP процедура по избор от пациента/сух масаж, ПСМ или електросън/ и ДЗИ.

Пакетната цена от 42.00 лв.-стая без тераса се формира както следва :

 1. Нощувка -11 00 лв.
 2. Храна -15.60 лв.
 3. Процедури -15.10 лв.
 4. ДЗИ – 0. 30 лв.

Пакетът ще включва нощувка, храна, 3 бр. процедури, от които 1 водна, 2 физиотерапевтични и ДЗИ.

Пакетната цена от 36.00 лв.-стая с 3 легла се формира както следва :

 1. Нощувка –  6 00 лв.
 2. Храна -15.60 лв.
 3. Процедури -14.10 лв.
 4. ДЗИ – 0. 30 лв.

Пакетът ще включва нощувка, храна, 3 бр. процедури, от които 1 водна, 2 физиотерапевтични и ДЗИ.